Skip to main content

Medlemsavgifter

Gällande från 19 Februari 2020

STADGAR

Föreningen Kungsörs Sportklubb (KSK) är en idell förening med hemort i Kungsörs kommun. KSK bildades den 5/5 1912. I samband med KSK’s årsmötet den 9/1 2001 övergick all fotbollsverksamhet till en nybildad klubb.

Motionssektionen som varit en del inom KSK blev därmed den enda kvarvarande verksamheten, och benämns härmed Kungsörs Sportklubb (KSK) Stadgarna är omskrivna och anpassade för den nya konstellationen och beslutade av KSK-Motions årsmötet den 14:e mars 2001.

Reviderade vid årsmötena den 11/2 2004, 9/2 2005, 10/2 2009, 14/2-2012, 19/2 2020

ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse för idrott och då främst motionsidrott såsom ex löpning, cykling och skidåkning. All verksamhet som kan förekomma inom föreningen skall ha som mål att främja medlemmarnas hälsa.

Vår verksamhetsidé

Vi vill bedriva vår verksamhet så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningens verksamhet. Den som deltar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin verksamhet.

Våra verksamhetsmål

 • Föreningen skall årligen ha som mål att arrangera minst ett motionslopp.
 • Föreningen skall årligen vara medarrangör och delta i Vinterserien tillsammans med övriga föreningar i regionen
 • Föreningen skall årligen utse och premiera ’Årets KSK:are’

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar och som betalt sin medlemsavgift.

§ 2 Tillhörighet
Föreningen är medlem i Riksidrottsförbundet och följande special idrottsförbund:

 • Svenska Friidrottsförbundet
 • Svenska Skidförbundet
 • Svenska Cykelförbundet
 • Svenska Triathlonförbundet

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av överordnat förbunds styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

§ 3 Beslutande organ
Föreningen beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte/medlemsmöte och styrelsen.

§ 4 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller var för sig.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m den 1:a januari t o m den 31:a december.

§ 6 Stadgeändring
Ändringar av stadgar görs på föreningens årsmöte eller på medlemsmöte.

§ 7 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte eller medlemsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster. Vid en eventuell upplösning av föreningen skall de tillgångar som finns användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål som beslutas på årsmötet.

§ 8 Medlemskap och utträde
Medlemskap beviljas av styrelsen. Avslag av ansökan kan endast ske om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål och intressen.

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen meddela styrelsen och är i och med detta avförd från medlemsförteckningen. Medlem som ej betalt sin medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår avförs från medlemsförteckningen och medlemskapet upphör.

§ 9 Medlemmars rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • Har rätt att delta i föreningens sammankomster och arrangemang
 • Har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • Skall följa föreningens stadgar
 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid en upplösning av föreningen.
 • Skall betala sin medlemsavgift senast den 31/3 samt övriga avgifter som beslutas av föreningen.

§ 10 Medlemmarnas tävlingsdeltagande
Bestämmelser för bidrag till tävlingar finns på en separat bilaga till stadgarna. Dessa antas och kan ändras vid behov vid ett medlems- eller årsmöte.

§ 11 Styrelsemedlemmarnas förmåner
Samtliga aktiva styrelsemedlemmar har medlemsavgift samt fastställt bidrag till samtliga startavgifter betalda av föreningen. En aktiv styrelsemedlem förutsätts delta i minst hälften av alla styrelsemöten samt att aktivt delta som funktionär alt. delta i förberedelser för föreningens egna arrangemang.

§ 12 Årsmöte / Medlemsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall hållas före utgången av februari månad. Kallelse till årsmötet skall skickas till medlemmarna alt. annonseras i ortspressen senast två veckor innan mötet. Stadgeändringar, nedläggning, sammanslagningar med andra föreningar eller andra väsentliga frågor för föreningen skall framgå av kallelsen.

Ev förslag och motioner som skall behandlas på årsmötet skall lämnas till styrelsen senast den 15/1.

§ 13 Rösträtt, yttranderätt samt förslagsrätt på årsmötet
En medlem som betalt sin medlemsavgift och under året fyllt 16 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får ej utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 14 Beslutförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 15 Beslut och omröstning
Enligt RF’s stadgar § 19 (RF = Riksidrottsförbundet) i bilaga.

§ 16 Valbarhet
Röstberättigad medlem är valbar till styrelsen.

§ 17 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma: Mötets öppnande Val av funktionärer för årsmötet (ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare) Fråga om årsmötets behöriga utlysande Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret Styrelsens verksamhetsberättelse Revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning Val av ordförande Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen Val av revisorer Val av ledamöter i valberedningen Förslag från styrelsen. Inkomna motioner och förslag från föreningens medlemmar Mötets avslutande

§ 18 Extra medlemsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmar till extra medlemsmöte. En revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar kan kräva att styrelsen kallar till ett extra medlemsmöte.

Kallelse till mötet skall skickas ut minst sju dagar innan mötet. Inga andra frågor en de som angivits i kallelsen får behandlas på mötet.

§ 19 Styrelsen
Föreningens styrelse består av:

 • Ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör
 • Ledamöter (min 2 st)
 • Suppleanter

De ordinarie styrelsemedlemmarnas antal skall vara minst fem.

Ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år och suppleanter väljs för en tid av ett år vid föreningsmöte. Hälften av styrelsens medlemmar skall väljas vartannat år.

Styrelsen är när årsmötet inte är samlat föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen beslutar om fördelning av arbetsuppgifter.

Ordförande är föreningens officiella representant och skall leda styrelsens arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga regler och beslut efterlevs.

§ 20 Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper och verksamhet.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad innan årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för senaste verksamhets- och räkenskapsår samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast en vecka innan årsmötet.